Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Geneze nové etapy vývoje světové ekonomiky
(80. a 90.let 19.století)

Světové hospodářství je kategorie s bohatým historickým vývojem. Nejstarší období (od 17.stol. - merkantilismus) bylo charakteristické pouze rozvojem mezinárodního obchodu - mezinárodní hospodářství.

Zformování kategorie sv. hospodářství patří do období poslední třetiny 19.století (1870).

Důvodem byl mohutný vědeckotechnický pokrok, diverzifikace výroby, dopravy a jiných služeb. Tento proces ovšem neprobíhal rovnoměrně a koncentroval se na západní Evropu, severní Ameriku a část Japonska. Mezinárodní hospodářství tak přerostlo ve světové hospodářství s rychlejším pohybem kapitálu.

Vývoj světového hospodářství a jeho etapizace

Definice světového hospodářství

    Jednotný globální sociálně ekonomický celek složený z řady různorodých národních či jiných celků (segmentů) navzájem propojených mezinárodními vztahy (transakcemi).

Etapizace

1.etapa: 1870 - 1918

    Překotný technický a průmyslový rozvoj, akumulace kapitálu, narůstání napětí v hledání nových surovinových a odbytových území - viz.1.sv.válka

2.etapa: 1918 - 1929

    Poválečná obnova, změna na politické mapě světa, neočekávaná tzv. „světová hospodářská krize“ z nadvýroby a její první globální dopady.

3.etapa: 1929 - 1945

    Dlouhé období oživování hospodářství jednotlivých zemí, některé prošly hyperinflací a další vyústily do fašistických režimů a následně války.

4.etapa: 1945(48) - 1960

    Vznik dvou ekonomických systémů zásadně odlišných, v 60. letech se zformoval tzv. rozvojový (třetí) svět. Obě bipolární soustavy se ekonomicky vyčerpávaly tzv. studenou válkou a bojem o hegemonii v rozvojovém světě.

5.etapa: 1960 - 1989

    Tzv. svět. soc. soustava se především z důvodů ekonomických zhroutila a transformovala na tržní hospodářství s akcelerací technologických procesů a zapojování do globální ekonomiky

6.etapa: 1989 - dodnes

    Světové hospodářství se globalizuje se všemi pozitivními i negativními projevy.

Charakteristika a kriteria rozčlenění hospodářské mapy světa

Hospodářská mapa světa je bohužel výsledkem předchozího období rozdělení (bipolarity světa i v hospodářské dimenzi). Bipolarita Z x V byla změněna na Sever (S) x Jih (J) dle kriteria ekonomické vyspělosti.

Toto globální (geografické) rozčlenění není úplně přesné, do S patří převážně země severní polokoule, do J země již. polokoule s výjimkami (Nový Zéland, JAR).

Charakteristika hospodářství bipolarity

Sever:

ekonomicky úspěšný

převážná část světového hospodářského potenciálu 85%

své bohatství dokáže reprodukovat

vyspělá a kombinovaná vzdělávací soustava

technologicky (sofisticky) orientované obory průmyslu a servisů

zdravotně (kondičně) stabilizované obyvatelstvo

vysoký stupeň urbanizace

Jih:

lze pozorovat vyčlenění tzv. čtvrtého světa (nejchudší země z chudých)

vše naopak od severu navíc:

významný podíl sektoru I (zemědělství)

pandemické choroby (HIV, virová, onemocnění…)

politická destabilizace, vojenské konflikty a genocidy (etnické)


TOPlist

2007 - 2016 admin

TOPlist

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů je zakázána.