Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Geografie obyvatelstva

Hospodářská demografie

    Lidstvo se v celé svojí historii snažilo a snaží o využívání přírodních zdrojů, nových území a dalších zdrojů, které v souladu s technologickou úrovní dokáže v dané historické etapě efektivně využít. Dochází tak k formování tzv. ekumeny, jako přirozeně využívaného prostoru lidské společností, jehož rámec se neustále rozšiřuje (bydlení, používání zdrojů, …)

Obyvatelstvo

    Obyvatelstvo prošlo složitým vývojem a jsou pro něho typické tzv.demografické fáze, kterou započaly v prehistorii. První fáze = evoluce, obyvatelstvo se vyvíjelo a jeho počet upravovala evoluce; pokračovala druhou fází demografické revoluce , což byl prudký růst počtu obyvatelstva díky hospodářskému a společenskému rozvoji (průmyslová revoluce, kapitalistické výrobní vztahy, hygienická opatření v 19.století, …). Proces vrcholí třetí fází=stabilizace, což především v rozvinutých tržních ekonomikách.

Rasová struktura obyvatelstva

    Lze rozlišit následující rasové skupiny obyvatel, které se vytvářely v pozdním neolitu a souvisely s určitým prostředím a způsobem života. Podle typických morfologických a fyzických znaků lze rozlišit čtyři rasové podskupiny (europoidní, negroridní, mongoloidní, australoidní a rasové skupiny smíšené)

Výklad klíčových pojmů

Následující výklad uvádí klíčové pojmy tzv. reprodukce obyvatelstva

• Reprodukce obyvatelstva je obměna populace střídáním generací. Jedná se o přirozený proces, určený biologickým rytmem života lidí.

• Natalita - je pozitivní složkou reprodukce obyvatelstva a je zachycována jako počet živě narozených na 1000 obyvatel

Natalita

    º Pro tuto složku lze uvést následující hodnoty (dominují země s islámskou orientací a středoafrické země. Paradox "omlazující se" generace - Pákistán)

        ♦ N průměrně svět=2%.

        ♦ N průměrně RTE=1,5%

        ♦ N průměrně RZ=3 - 3,5%

• Mortalita - počet zemřelých ku 1000 obyvatel. Dosažené hodnoty mírně oscilují okolo hodnot uvedených pro natalitu, v RTE relativně blízko, v RZ větší rozdíl (někdy převažuje M nad N - Rakousko - přirozený úbytek)

• Přirozený přírůstek - je rozdíl mezi natalitou a mortalitou a žádoucí je, aby byl pozitivní

    º Vybrané hodnoty:

        ♦ PP prům. svět=0,002%

        ♦ PP max.země= 3 - 4%

        ♦ Nejhorší PP - u evropských zemí (např. CZ, H, A, …) je záporný

Problematika populačních modelů a hypotéz

Odhad budoucích počtů světové populace byl mnohokrát upravován a i v současnosti je možné se setkat s naprosto odlišnými odhady:

• Původní odhady (70.léta) - překotný nárůst a následné přelidnění planety

• Současný stav - záporné přirozené přírůstky, země bohatnou, lidé se nechtějí omezovat plozením potomstva, riskovat ztrátu vyhřátého fleku a tedy jenom některé RZ mají vysoký PP. CHI a IND nenaplňují dramatické prognózy - PP klesá

• Budoucí odhad - často uváděno 12 mld. , ale současná korekce 9 mld (2050)

• Další možné scénáře - kolísání je způsobeno tím, že se objeví ještě dvě generace do roku 2050 a od nich se neví, co se dá čekat (nejasná struktura pohlaví)

    º Minimalistický - 9 mld

    º Maximalistický - 134 mld

    º Minimální katastrofický - 2,3 mld

• Problém: jakýkoliv, byť i minimální výkyv v porodnosti nahoru či dolů může dramaticky ovlivnit dlouhodobé odhady

• Růst světové populace

    º 6000 BC - 5 mil

    º 1650 - 750 mil

    º 1850 - 1100 mil

    º 1930 - 2000 mil

    º 1970 - 3700 mil

    º 1984 - 4600 mil

Demografická struktura obyvatelstva a její členění

Lze vyčlenit dvě hlavní kritéria

    º Podle pohlaví - tradiční, při narození mírný přebytek M, od 15 roku života obě pohlaví shodný počet, v období dožití znatelný přebytek žen, včetně vyššího věku dožití, cca + 6 - 8 let (Evropa)

    º Podle věkové struktury - je použito věkových intervalů s pohyblivou hranici u 3. kategorie. Členění:

        ♦ 1. kategorie: 0 - 14 let, obyvatelstvo v předproduktivním - závislém věku

        ♦ 2. kategorie: 15 - 59(69) let, obyvatelstvo v produktivní ekonomickém věku (dnes už není pohlaví významným faktorem ekonomické produktivity)

        ♦ 3. kategorie: odchod do důchodu - postproduktivní - závislý věk

Problematika migrace

Mezinárodní migrace = ztráta trvalého pobytu

Důsledky migrace - mění se struktura obyvatelstva dané země

a) mechanická-přirozená (za bydlením,za prací,za partnerem)

b) sociálně-ekonomická - není v rámci 1 země

    º trvalá (třeba do USA a zůstávají zde)

    º dočasná (třeba na 2 měsíce, kyvadlová - příhraniční)

c) národnostní problémy - v 90.letech (Jugoslávie, SSSR)

d) etnické-zaznamenané v Jugoslávii, Africe

e) náboženské

f) emigrace - dočasně se usidlují

Příčiny migrace a její důsledky

a) přirozená migrace je nutná - jedná se o migraci za prací, vzděláním

b) nepřirozená migrace - problematické

    º 1. politická migrace - ve své zemí nemají obyvatelé své země politická práva a tam kam emigrují je uznávají

    º 2. náboženství

    º 3. etnické příčiny - např. Jugoslávie, Rwanda, migraci podporuje korupční prostředí, index homogenity (kolik lidí do jaké země migrují, např. do KLDR neemigruje nikdo)


TOPlist

2007 - 2016 admin

TOPlist

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů je zakázána.