Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Instituce Evropské Unie

Instituce představují vyjádření vůle vytvářet „stále pevnější unii lidu Evropy“. EU disponuje institucionálním systémem, který umožňuje udělovat evropskému sjednocování nové impulsy, stanovovat nové cíle a vytvářet ve všech oblastech, kde k tomu má EU pravomoc, právo, závazné pro všechny členské státy.

Evropský parlamentEvropský soudní dvůrEvropská investiční banka
Evropská komiseEvropský účetní dvůrEvropská centrální banka
Evropská radaHospodářský a sociální výbor    Evropský ombudsman
Rada Evropské unie    Výbor regionů

Evropská komise

• 1958 vznikla Komise EHS a Komise Euroatomu.

• 1967 vstoupila v platnost Slučovací smlouva - o sloučení výkonných orgánů třech společenství (ESUO, Euratom, EHS). Vznikla Komise Evropských společenství.

• 1985 byl do funkce jmenován Jacques Delors

• 1989 Evropská komise byla pověřena koordinací podpory hospodářské restrukturalizace v Polsku a Maďarsku - program PHARE.

• 1993 byla Komise ES přejmenována na Evropskou komisi

• Počet komisařů: 25 - jeden za každou členskou zemi (od 1. května 2004 do 19. listopadu 2004 měla Komise 30 členů (20 za původní EU 15 + 10 za nové členské státy)

• Funkční období: 5 let (Barrosova komise: 2004 - 2009; Prodiho komise: 1999 - 2004)

• Sídlo: Brusel

Evropská komise je jednou z klíčových institucí Evropské unie. Dříve než Rada a Evropský parlament schválí legislativní dokumenty, potřebují návrh vypracovaný Komisí.

do 30. dubna 2004 měla Evropská komise 20 členů, po rozšíření EU (1. května 2004) měla do 19.listopadu členů 30. Noví komisaři však nedostali na starost žádné své portfolio, ale spolupracovali s předem určenými komisaři a seznamovali se s prací Evropské komise. Dne 22. listopadu 2004 se po schválení ve funkci Evropským parlamentem funkce ujala nová komise o 25 členech.

Klasický popis role Komise rozeznává čtyři odlišné funkce:

    º zákonodárná iniciativa

    º strážce Smluv

    º řízení a výkon politik Unie a mezinárodních obchodních vztahů

    º reprezentace EU na mezinárodní úrovni

Evropský parlament

sídlo: Štrasburku

zasedání: Štrasburk, Brusel, Lucemburk

předseda: Josep Borrell Fontelles

tvořen: 732 poslanci, výbory, ombudsmanem

EP pracuje ve 20 úředních jazycích

Poslanci EP za ČR: 24 poslanců, zvoleni 11.-12. 6. 2004 na 5 let

    º Bobošíková Jana, Březina Jan, Cabrnoch Milan, Duchoň Petr, Fajmon Hynek, Falbr Richard, Flasarová Věra, Hybášková Jana, Kohlíček Jaromír, Mašíálka Jiří, Ouzký Miroslav, Ransdorf Miloslav, Remek Vladimír, Roithová Zuzana, Rouček Libor, Strejček Ivo, Strož Daniel, Škottová Nina, Vlasák Oldřich, Zahradil Jan, Zatloukal Tomáš, Zieleniec Josef, Zvěřina Jaroslav, Železný Vladimír

Pravomoci EP: legislativní, rozpočtová, kontrolní

Evropský soudní dvůr

soudní dvůr se skládá z 25 soudců a osmi generálních advokátů

Evropská rada

politický orgán

členové: 25 hlav států a vlád členských zemí EU a předseda Evropské komise

předsednictví se od 1 .7. 1998 střídá každých šest měsíců

místo zasedání: Brusel

vznikla na počátku 70. let ze schůzek nejvyšších představitelů členských států, součástí institucionální struktury se však stala až po přijetí JEA v roce 1986 a teprve Smlouvou o EU jí byl udělen oficiální status.

zasedání se konají min. 2x ročně a účastní se jich hlavy či ministerští předsedové členských států a předseda Evropské komise. Účastníkům jsou nápomocni ministři zahraničí a členové Evropské komise.

závěry všech zasedání jsou veřejné.

Rada Evropské unie (Rada ministrů)

legislativní a výkonný orgán

členové: ministři 25 členských států

předsednictví se od 1.7.1998 do 31.12. 2006 střídá každých šest měsíců

funkce: připravuje a řídí všechna zasedání, vypracovává návrhy kompromisů a hledá věcná řešení problémů předložených Radě, snaží se zajistit důslednost a kontinuitu rozhodovacího procesu - všeobecná koordinace činnosti Rady

místo zasedání: Brusel, v dubnu, červnu a říjnu Lucemburk

konkrétní sestava členů při zasedání je odvozena od tématu setkání - v současnosti 9 typů pravidelných zasedání

    º všeobecné záležitosti, ekonomika, finance a zemědělství 1x měsíčně; doprava, životní prostředí, průmysl, soc. věci ad. 2-4x ročně.

    º obecné záležitosti se projednávají na zasedáních tzv. Rady pro všeobecné záležitosti složené z ministrů zahraničí. Rozhoduje se zde i o záležitostech Společné zahraniční a bezpečnostní politiky.

rada ve složení ministrů financí a hospodářství - koordinace hosp. politiky EU Nadnárodní i mezivládní organizace

úkoly: tvorba legislativy (vydávání zákonů), koordinace hospodářské politiky, návrh rozpočtu a kontrola, vnější vztahy (politické cíle)

Evropský účetní dvůr

členové: 25, jeden za každý členský stát, jmenováni jednomyslně Radou EU na 6 let, nezávislost

sídlo: Lucemburk

zřízen 1975 a začal fungovat roku 1977

úkol: kontrola řádného nakládání s příjmy a výdaji, správnost finančního řízení, vyjadřuje se k rozpočtovým a finančním projektům

nedisponuje soudní pravomocí k prosazování svých kontrolních pravomocí nebo k vyšetřování v případě podezření z nezákonné činnosti.

Hospodářský a sociální výbor

má 317 členů z nejreprezentativnějších vnitrostátních organizací (zástupci společnosti a z hospodářské sféry), jmenováni Radou EU na 4 roky (Česko 12 členů), nezávislost

    º Skupina I: Zaměstnavatelé

    º Skupina II: Zaměstnanci

    º Skupina III: Různé zájmy

sídlo: Brusel

zasedání: 1x měsíčně

zřízen Římskou smlouvou r. 1958

Výbor regionů

má 317 členů reprezentujících regionální a místní představitele členských států, jmenováni na návrh daného Členského státu jednohlasně Radou EU na 4 roky (Česko 12 členů), nezávislost

sídlo: Brusel

zasedání: 5x ročně

zřízen Smlouvou o EU r. 1991

funkce: poradní úloha, strážce subsidiarity, obligatorní konzultace (Rada EU či Komise) - závazně předepsány: vzdělání, kultura, zdravotnictví, energetika, soc, legislativa … Fakultativní konzultace (Rada EU) - nepovinné: různé legislativní záměry

Evropská investiční banka

Členové: 25 států EU

Sídlo: Lucemburk

Zřízena Římskou smlouvou r. 1958

Poskytuje středně a dlouhodobé investiční úvěry podporující vyvážený hosp. vývoj EU

na neziskové bázi poskytuje nebo garantuje úvěry především v oblasti průmyslu, infrastruktury, telekomunikací, ochrany životního prostředí a energetiky

Pomoc méně rozvinutým oblastem EU, modernizace a restrukturalizace podniků, podpora projektů a nových pracovních míst, pomoc ostatním zemím světa

zdroje: kapitálové trhy

Evropská centrální banka

sídlo: Frankfurt nad Mohanem

vznik 1.7.1998 současně se zánikem EMI působícího od r. 1994, na jehož Činnosti navázala

nezávislost

cesta ke vzniku ECB - souvislost s budováním EMU - 3 etapy vzniku EMU

    º 1. etapa 1990-93

    º 2. etapa 1994-98 - založení EMI

    º 3. etapa 1999-2002 - vznik EMU, ECB, ESCB

kapitál: stanoven na 4 mld. Euro, jedinými upisovateli a držiteli kapitálu ECB jsou národní CB členských zemí, upisování dle podílu státu na GDP a počtu obyvatel v EU

Úkoly ECB: definovat a uskutečňovat měnovou politiku, cenová stabilita v rámci EMU - hlavní úkol, řízení zahraničně devizových operací, držba a správa devizových rezerv či. států, podpora fungování platebního systému, výlučné právo emitovat Euro, shromažďování statistických informací, poradní funkce

Součástí ESCB, spolu s CB členských států EU

Evropský ombudsman

sídlo: Štrasburk

volen Evropským parlamentem

vyšetřuje stížnosti na špatnou správu vykonávanou institucemi a orgány EU, nemůže se však zabývat stížnostmi týkajícími se státní, regionální a místní správy či. států

    º stížnosti mohou podávat občané členských států EU nebo osoby s povolením k pobytu v členských státech, firmy a sdružení či jiné PO se sídlem v EU


TOPlist

2007 - 2016 admin

TOPlist

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů je zakázána.