Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Konvergenční kritéria

Obecné principy v přechodu na Měnovou unii

vytvoření jednotného trhu

potřeba koordinace měnových politik členských zemí a větší stabilizace kurzů jejich měn

Evropský měnový systém (EMSJ 979)

společná jednotka ECU (založena na koši 9 měn - držení kurzů těchto měn „co nejblíže u sebe“)

normální rozpětí mechanizmu směnných kurzů bylo stanoveno na +/- 2,25% od středních parit

2. srpna 1993 - měnová krize EMS - přijato společné rozhodnutí ministrů financí a guvernérů centrálních bank členských zemí EU rozšířit kurzové rozpětí na +/- 15%

předstupeň Hospodářské a měnové unie

Smlouva o Evropské unii

tzv. Maastrichtská smlouva účinná od roku 1993

cíl: vytvořit Hospodářskou a měnovou unii (HMU) s jednotnou (společnou) měnou pro členské státy

Konvergenční kritéria

uvedena v Maastrichtské smlouvě kriteria musí zúčastněné země splnit, aby mohly vstoupit do měnové unie

hlavním smyslem konvergenčních kritérií je zabránit tomu, aby rozdílný vývoj v různých Částech EU ohrožoval měnovou stabilitu jednotné měny

Měnová kritéria

• 1. kriterium cenové stability znamená, že členský stát vykazuje dlouhodobě udržitelnou cenovou stabilitu a průměrnou míru inflace, sledovanou během jednoho roku před šetřením, která nepřekračuje o více než 1,5% míry inflace těch - nanejvýše tří - členských států, které dosáhly nejlepších výsledků v oblasti cenové stability

• 2. kriterium dlouhodobých úrokových sazeb znamená, že v průběhu jednoho roku před šetřením průměrná dlouhodobá nominální úroková sazba Členského státu nepřekračovala o více než 2% úrokovou sazbu těch - nanejvýše tří - členských států, které dosáhly nejlepších výsledků v oblasti cenové stability

• 3. kriterium stability kurzu měny a účasti v ERM znamená, že členský stát dodržoval normální rozpětí, která jsou stanovena mechanizmem směnných kurzů Evropského měnového systému, bez značného napětí během alespoň dvou posledních let před šetřením

Rozpočtová kritéria

• 1. kriterium veřejného deficitu znamená, že poměr plánovaného nebo skutečného schodku veřejných financí k hrubému domácímu produktu v tržních cenách nepřekročí 3%

• 2. kriterium hrubého veřejného dluhu znamená, že poměr veřejného vládního dluhu v tržních cenách k hrubému domácímu produktu nepřekročí 60%

Konvergence v legislativní oblasti

obsahuje podmínku nezávislosti centrálních bank včetně zákazu financování veřejných institucí ze zdrojů centrálních bank a zákaz zvýhodněného přístupu ke zdrojům úvěrových instituci

Pakt stability a růstu (červen 1997)

zavazuje každou členskou zemi i po vstupu do měnové unie nenarušovat stabilitu společné měny

členská země v době, kdy už nebude moci provádět samostatnou měnovou politiku, nesmí ohrožovat společnou měnu nezodpovědnou fiskální politikou

zavazuje členské státy udržovat rozpočty ve střednědobém období blízko vyrovnaným, nebo v přebytku

členským státům umožňuje počítat s cyklickými fluktuacemi při udržování veřejného deficitu pod hranicí 3% HDP

• Prevence je založena na pravidelném dohledu a na systému předběžného varování, což umožňuje provést v případě potřeby nezbytné korekce. Členské státy předkládají své programy stability, nebo konvergentní programy, ve kterých si stanovují střednědobé cíle a cestu k jejich dosaženi. Programy jsou vyhodnocovány Evropskou komisí (EK). Toto vyhodnocení je podkladem pro stanovisko Rady, která monitoruje realizaci programů. V případě výrazné odchylky od programu předkládá Rada danému členskému státu doporučení jak takový schodek během určité doby odstranit

• Varovný systém je uplatněn v případě, když daný členský stát nepřihlíží k doporučením Rady a je založen na mechanizmu sankcí. Rada může nařídit zaplacení "zálohy" (od 0,2 do 0,5% HDP), která v případě, že v horizontu dvou let nedojde ke snížení rozpočtového schodku na požadovanou úroveň, propadá ve prospěch evropského rozpočtu

Plnění paktu stability a růstu

evropská unie vykázala v letech 2001 až 2002 jen slabý hospodářský růst některé členské státy začaly mít s plněním Paktu potíže

prvním hříšníkem se stalo Portugalsko, které již v roce 2001 vykázalo deficit veřejných financí ve výši 4,1% HDP

k problémovým zemím se přiřadila Francie, Itálie, Řecko a Německo

v současné době sílí kritika Paktu stability a růstu, pakt je nezřídka porušován

otázkou je, zda příčinou těchto problémů je příliš tvrdé nastavení pravidel Paktu nebo spíš chování vlád některých členských zemí EU

nejvíce problematickou zemí v dodržování Paktu stability a růstu je největší evropská ekonomika - Německo (od r. 2002 každoročně překračuje 3% hranici)

platí, že v případě porušení rozpočtové disciplíny více než dva roky za sebou může Komise vyžadovat na dané zemi zaplacení pokuty, Německu hrozila pokuta až 10 miliard Euro

současné odhady ukazují, že Německo pravděpodobně poruší Pakt stability a růstu počtvrté v roce 2005, pokud poroste HDP o cca 1,5%, deficit bude 3,5% HDP


TOPlist

2007 - 2016 admin

TOPlist

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů je zakázána.